Burzowe wrota online dating

Rated 3.82/5 based on 816 customer reviews

▼B Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2003 r.

( ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. L 340, , p.1) ) Komisja wezwała podmioty oraz instytucje zamawiające do stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), opracowanego w oparciu o niektóre istniejące klasyfikacje mając na względzie ich pełniejsze dostosowanie do cech szczególnych sektora zamówień publicznych przy opisywaniu przedmiotów zamówień. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.

Istnieje potrzeba ujednolicenia, za pomocą jednolitego systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia. Kod alfanumeryczny składa się z: ) Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny.

burzowe wrota online dating-14

burzowe wrota online dating-26

burzowe wrota online dating-10

burzowe wrota online dating-76

Z tego też względu należy przenieść cechy produktów ze słownika głównego znajdującego się w obecnym załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 do słownika uzupełniającego znajdującego się w tym samym załączniku, a działy, które są w obecnym słowniku, silnie nakierowane na materiały, należy rozdystrybuować pomiędzy inne działy.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 74, 15.3.2008, p.

Należy również sporządzić ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. w kolumnie drugiej odnoszą się do załączników IA oraz IB dyrektywy 2004/18/WE.

ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie opracowanie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie i w związku z tym może, z uwagi na rozmiar i efekty proponowanego działania, zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. Ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), Centralną klasyfikacją produktów Narodów Zjednoczonych (CPC Prov.), klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. ▼M3 Artykuł 2 Komisja przyjmuje środki konieczne do zmiany CPV. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. Kolumny trzecia i czwarta przedstawiają orientacyjną zbieżność pomiędzy kodami CPC Prov. () Dyrektywa 2004/18/WE: z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny.

Leave a Reply